آزمایشگاه خوردگی فلزات

این آزمایشگاه ، پس از سرمایه گذاری در زمینه بروز رسانی و ارتقای تجهیزات طی سالهای 97-99 در حال حاضر یکی از مجهزترین و منحصر به فردترین آزمایشگاه های داخل کشور در زمینه خوردگی فلزات است که قادر به انجام آزمون های زیر مطابق با استاندارد می باشد .

آزمایش ترک تنشی سولفیدی (Sulfide Stress Cracking) SSC مطابق با استاندارد NACE TM 0177

آزمایش ترک ناشی از نفوذ هیدروژن (Hydrogen Induced Cracking)HICمطابق با استاندارد NACE TM 0284

آزمایش نفوذسنجی هیدروژنی در نمونه های HIC

دستگاه UT Scan جهت تعیین انداره میزان درصد CAR