آزمایشگاه متالوگرافی

 

      آزمایشگاه با در اختیار داشتن دستگاه میکروسکوپ با بزرگ نمایی 1000 و مجهز به دوربین قادر به بررسی ساختار میکروسکوپی فلزات می باشد و براساس استانداردهای مربوطه  قادربه انجام آزمون های زیر مطابق با مشخصات فنی مشتریان می باشد

1-    آزمون تعیین انداره دانه (Grain size) مطابق با ASTM E 112

2-    آزمون تعیین میزان ناخالصی های غیر فلزی ( Inclusion  content) مطابق با ASTM E 45

       3-    آزمون بررسی ریز ساختار ( Micrographic and segregation) مطابق با مشخصات فنی مشتریان