مناقصه ها و مزایده ها

خدمات مربوط به تهیه مواد اولیه ، طبخ ، توزیع و سرو غذا و دسر همراه با اداره نمودن رستورانهای شرکت لوله سازی اهواز

مناقصه

مناقصه شماره م / 202 / 98

شرکت لوله سازی اهواز

شرکت لوله سازی اهواز

آگهی مناقصه عمومی شماره م 202 / 98
نام و نشانی کارفرما : شرکت لوله سازی اهواز اهواز ناحیه صنعتی کارون -
موضوع مناقصه : خدمات مربوط به تهیه مواد اولیه ، طبخ ، توزیع و سرو غذا و دسرهمراه با اداره نمودن
رستورانهای شرکت لوله سازی اهواز طبق شرایط اسناد مناقصه .
نوع مناقصه : دو مرحله ای عمومی همراه با ارزیابی فنی، کیفی و بازرگانی می باشد .
شرکت لوله سازی اهواز در رد و یا قبول هریک و یا کلیه پیشنهاد ها کاملاً مختار و مجاز می باشد .
گواهی نامه تائید صلاحیت : الزامی می باشد . » ایمنی « ارائه گواهینامه های تائید صلاحیت معتبرو مرتبط از جمله
تخصص و سوابق : شرکت کننده در مناقصه باید تخصص و تجربه کاری مفید و مرتبط را با ارائه مدارک مستند
داشته باشد .
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه : نوع تضمین باید به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر 3 ماهه و یا چک
تضمین شده بانکی به میزان 5 % مبلغ کل پیشنهادی ) یکساله ( در وجه شرکت لوله سازی اهواز باشد .
زمان و محل دریافت اسناد : از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط فوق دعوت به عمل می آید تا جهت کسب
آگاهی بیشتر و خرید و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه
مورخ 7 / 5 / 98 با ارایه معرفی نامه کتبی معتبر و تصویر مدارک قانونی شرکت درساعات یکی از روزهای اداری به
امور قرارداد ها واقع در اهواز ، ناحیه صنعتی کارون شرکت لوله سازی اهواز ساختمان مرکزی طبقه سوم مراجعه و
یا جهت کسب اطلاعات با شماره تلفن 32270031 - 061 تماس حاصل فرمایند .
http : // www.apm-ir.com/
امور قرارداد ها شرکت لوله سازی اهواز -
شرکت لوله سازی اهواز
» سهامی عام «