مناقصه ها و مزایده ها

مزایده شماره 303 / 98 - فروش ضایعات فلزی تولید

مزایده

مزایده شماره 303 / 98

شرکت لوله سازی اهواز

شرکت لوله سازی اهواز

 

 

« بسمه تعالی »

 

 

برگ مشخصات و شرایط شرکت در مزایده عمومی شماره م / 303 / 98

 

 

 


فـروش ضایعـات تـولید

شرکت لوله سازی اهواز ( سهامی عام )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امور قرارداد ها                                   شهریور ماه 1398

 

 

مزایده عمومی شماره م/303/98

« بسمه تعالی »

 

برگ مشخصات و شرایط شرکت در مزایده عمومی  فروش ضایعات حاصل از تولید  

شرکت لوله سازی اهواز ( سهامی عام )

 

 

شـرکت لـولـه سازی اهواز ( سهامی عام ) در نظر دارد ضایعات حاصل از تولیدات خود را با 25% کاهش یا افزایش ( به اختیار فروشنده ) بصورت یکجا یا تفکیکی با شرایط زیر از طریق مزایده عمومی  به خریداران واجد شرایط بفروش برساند .

 

1-                مشخصات ، مقدار، مبلغ سپرده ، نحوه پرداخت ، مدت زمان حمل ضایعات :

 

ردیف

شـرح ضایعات

مقدار / کیلوگرم

مبلغ سپرده  / ریال

نحوه پرداخت

مدت زمان تحویل و حمل به روز

1

سرلوله های فلزی "6 الی "28 با طول یک الی 4 متر و ضخامتهای 6 الی 15 میلیمتر

450.000

5% مبلغ کل نرخ  پیشنهادی

نقد

60 روز

2

سرلوله های فلزی "26 الی"80 ( سرلوله های با متراژ زیر cm 300)

400.000

5% مبلغ کل نرخ  پیشنهادی

نقد

60 روز

          جمـع کـل

850.000

 

 

 

 

الف )               سایز ضایعات تحویلی در چارچوب اندازه های فوق می باشد و تحویل براساس موجودی و یا تولید آتی خواهد بود .

ب   )               ضایعات تحویلی هر یک از ردیفها بصورت ادغامی و غیرقابل تفکیک می باشد .

ج   )                ترتیب تحویل ضایعات هر ردیف براساس چیدمان انبار بوده و خریدار ملزم به  بارگیری وحمل ضایعات قدیمی تر قبل از ضایعات جدید و به تشخیص فروشنده می باشد .   

د   )                 واگذاری بصورت یکجا و یا بصورت تفکیک ( هر ردیف ) می باشد.

هـ   )          فروش ضایعات بصورت نقدی می باشد و برنده مزایده ملزم به پرداخت کلیه مبالغ ضایعات بصورت یکجا وهمزمان با  انعقاد قرارداد می باشد .

و )                   صدور حواله پس از پرداخت بهای ضایعات ، عوارض شهرداری و مالیات بر ارزش افزوده  توسط خریدار صورت می پذیرد .

 2-          محل ضایعات تولید در انبارهای سرباز داخل محوطه شرکت لوله سازی اهواز واقع در :

اهواز ناحیه  صنعتی کارون قرار می باشد  و در همان محل بفروش رسیده و تحویل می گردد .

3-           کلیه هزینه های بارگیری و حمل ضایعات و سایر هزینه های مربوطه  بعهده خریدار بوده و بارگیری و حمل در تمام روزهای هفته باستثناء روزهای جمعه و تعطیلات رسمی انجام می گیرد .

4-             سپرده شرکت در مزایده بمیزان 5% مبلغ کل نرخ  پیشنهادی  که می بایستی به یکی از دو  صورت زیر تهیه و در پاکت “ الف“ محتوی سپرده شرکت در مزایده بصورت جداگانه از سایر مدارک ونرخ پیشنهادی به کمیسیون معاملات تحویل گردد .

     الف)   چک  بانکی دروجه شرکت لوله سازی اهواز (سهامی عام )

     ب )    ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت لوله سازی اهواز ( سهامی عام ) که ابتدا برای مدت (90) روز معتبر بوده و پس از آن نیز در صورت لزوم و با اعلام شرکت لوله سازی اهواز برای مدت تعیین شده بعدی قابل تمدید باشد .

 

مزایده عمومی شماره م/303 / 98

5-       پیشنهـاد بـایـد بـر روی  برگ پیشنهاد نرخ مزایده که پیوست میباشد بصورت واضح و کامل با خط خوانا و بدون خط خوردگی تنظیم و مهر و امضاء گــردد و بـه ضمیمه اسناد و مدارک زیر در پاکتهای لاک ومهر شده که روی آن عبارت  ( مربوط به مزایده فروش ضایعات تولید ) قید شده باشد در روزهای اداری از ساعت  نه  ( 9 ) صبح الی دوازده (12 ) ظهر بنشانی :

اهواز ناحیه صنعتی کارون شرکت لوله سازی اهواز  ( سهامی عام ) ساختمان مرکزی طبقه سوم -  دفتر حراست تحویل  و رسید دریافت گردد .

6 -        آخرین مهلت قبول پیشنهادات حداکثر ساعت  11  صبح  روز  دوشنبه  مورخ   01 / 07 / 1398خواهد بود .

7-          پاکات پیشنهادات در جلسه متشکله کمیسیون معاملات واقع در ساختمان مرکزی شرکت لوله سازی اهواز باز و قرائت خواهد شد و نتیجه پس از بررسی پیشنهادات توسط کمیسیون اعلام خواهد گردید .

8-          استرداد سپرده شرکت درمزایده به غیر، منوط به ارایه اصل وکالت نامه تنظیم شده دردفتر خانه اسنادرسمی  ازطرف شرکت کننده درمزایده عمومی می باشد.

9-           در صورت تأیید سپرده شرکت در مزایده بر اساس مفاد و شرایط مزایده، پاکت پیشنهاد نرخ گشایش خواهد گردید.

10-         پیشنهـاد دهنـدگـان بـاید بـرای خـرید ضایعات تولید در مزایده عمومی شرکت نمایند و قیمت پیشنهادی خود را بطور مقطوع تعیین و قید نمایند.

11-         چنانچه بـرنده مـزایده بیش از یکنفـر بـاشد و بین آنها نسبت به واگذاری معامله به یکی از برندگان توافق حاصل نشود برنده نهایی بوسیله قرعه تعیین خواهد شد.

12-         سپرده شرکت در مزایده برنده اول پس از تسلیم ضمانتنامه حسن انجام تعهدات و امضای قرارداد و سپرده برنده دوم پس از انعقاد قرارداد با برنده اول و سپرده سایر شرکت کنندگان پس از اعلام برنده مزایده عمومی مسترد خواهد شد .

13-        برنده مزایده متعهد خواهد بود پس از ابلاغ ( تلفنی و یا حضوری) شرکت لوله سازی اهواز حداکثر ظرف 48 ساعت  تضمین حسن انجام تعهدات خود را بمیزان 5% مبلغ پیشنهاد بصورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی بدون قید و شرط و غیر قابل برگشت که عندالمطالبه قابل وصول و برای مدت سه مــاه معتبر باشد تهیــه و برای امضاء قرارداد در دفتر امور قرارداد های شرکت لوله سازی اهواز به نشانی مذکور در ماده (5) بالا حضور بهم رساند و ضمن تسلیم اصل ضمانتنامه فوق الذکر کل وجوه ضایعات مورد مزایده را طبق  شرایط و اسناد این مزایده به  شرکت لوله سازی اهواز پرداخت و قرارداد را امضاء نماید .

14-         در صورتیکه برنده اول به هر علت و دلیل در مدت مقرر ( مذکور در  بند 13 فوق ) ضمانتنامه حسن انجام تعهدات خود را تسلیم و مبلغ معامله را پرداخت نکند و قرارداد را امضاء ننماید ، سپـرده شـرکت در مزایده  بنفع شرکت لوله سازی اهواز ضبط خواهد شد و در صورتیکه شرکت لوله سازی اهواز صلاح بداند معامله را با برنده دوم انجام خواهد داد و چنانچه برنده دوم نیز ظرف مدت مقرر حاضر بانجام معامله نشود ، سپرده شرکت در مزایده او نیز بنفع شرکت لوله سازی اهواز ضبط خواهد شد .

نحوه ابلاغ و شرائط انجام معامله با برنده دوم نیز عینا“ مانند برنده اول و همانست که در بند 13 فوق ذکر گردیده است .

15-           به پیشنهادات ناقص ، مبهم ، مشروط ، فاقد سپرده و به پیشنهادهائیکه با مندرجات شرایط مزایده حاضر و ضمائم آن مغایرت داشته باشد یا بیش ازیک شخص ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) آنرا امضاء نموده باشد یا به پیشنهادهائیکه پس از موعد مقرر  ( مذکور در ماده 6 بالا ) حتی بعنوان متمم اصلاحی و یاهر عنوان دیگری همچنین به تقاضای استرداد پیشنهادی که پس ازموعد مقرر در آگهی واصل شده باشد مطلقا“ ترتیب اثر داده نخواهد شد .

 

مزایده عمومی شماره م/303 / 98

 

15- شرکت لوله سازی اهواز در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادهای واصله بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مختـار خواهد بود و هزینه هائی را کـه پیشنهاد دهندگان در ارتباط با تهیه و تسلیم پیشنهادات خـود متحمل شده اند ، نخواهد پرداخت .

تبصره:   شرکت لوله سازی اهواز نسبت به واگذاری یکجا و یا بصورت تفکیک ( هر ردیف ) مختار می باشد.

16- اشخـاص حقیقـی یـا حقـوقی کـه مشمـول ممنوعیت مذکـور در قـانـون منـع مـداخلـه درمعـاملات دولتی باشند حق شرکت در مزایده را ندارند .

17- چنانچه در مزایده معلوم شودکه پیشنهاد دهندگان نرخ به زیان شرکت تبانی کرده اند ، نرخهای واصله از این شرکت کنندگان مردود شناخته خواهد شد و تشخیص شرکت لوله سازی اهواز در این مورد قطعی و لازم الاجراء میباشد .

18- هیچیک از پیشنهادهای واصلـه ، قبـول شـده تلقی نخواهد شد مگر آنکه اعلام قبولی آن بوسیله شرکت لوله سازی اهواز طبق مندرجات بند (13) فوق به برنده مزایده ابلاغ شده باشد.

19-  شرکت لوله سازی اهواز به هیچ عنوان دخالت واسطه های خریدار در مزایده حاضر را نخواهد پذیرفت .

20- پیشنهاد دهندگان باید دارای قدرت مالی کافی برای انجام معامله باشند و مبلغ مورد معامله را در موعد مقرر مطابق مفاد شرایط قرارداد به فروشنده پرداخت نماید در غیر اینصورت فروشنده حق خواهد داشت قرارداد مذکور را فسخ و ضمانتنامه نزد شرکت را بنفع خود ضبط نماید.

21-          به نرخهای پیشنهادی مالیات بر ارزش افزوده  ( طبق قوانین جاری مالیاتی کشور ) تعلق میگیرد که به عهده خریدار می باشد .

22-        لازم به ذکر است که عوارض شهرداری اهواز به میزان 5% نرخ پیشنهادی می باشد که به عهده خریدار می باشد .

شرایط مذکور خوانده شد و مورد قبول است .

مشخصات پیشنهاد دهنده نرخ :

 

نام :                                                                                                      نام شرکت :

نام خانوادگی :                                                                            شماره ثبت :

فرزند:                                                                                        محل ثبت

شماره شناسنامه:                                                                         تاریخ تولد :                

محل صدور:                                                                               کدملی : 

کد اقتصادی :                                                                              شماره تلفن ثابت:          

شماره تلفن همراه :                                                                     شماره حساب بانکی :

نشانی کامل (محل اقامت ):                                                                                  

کدپستی( محل اقامت)  :   

تاریخ :

 

 

 

 

مزایده عمومی شماره م/303 / 98

 (برگ پیشنهاد نرخ ضایعات تولید )

 

    اینجانب                                     فـرزند :               شماره ملی  :               صادره :              متولد :

    آدرس:                                                              تلفن همراه :                         تلفن ثابت :                  حاضر هستم .

      اقلام زیررا به صورت یکجا یا تفکیکی به نرخ های پیشنهادی ذیل :   

 

 ردیف

نـوع ضایعات فلزی

مقدار / کیلوگرم

مبلغ پیشنهادی هر

 کیلو گرم / به ریال

1

سرلوله های فلزی "6 الی "28 با طول یک الی 4 متر و ضخامتهای 6 الی 15 میلیمتر

450.000

 

3

سرلوله های فلزی "26 الی"80 (سرلوله های با متراژ زیر cm 300)

400.000

 

        جمـع کـل

850.000

 

       

 خریداری نمایم و پس از پرداخت بهای ضایعات ، عوارض شهرداری ، مالیات بر ارزش افزوده به هزینه خـود بـارگیری و از محوطه شرکت لوله سازی اهواز خارج نمایم و بدینوسیله اعلام مینمایم.

  از کلیه شرایط این مزایده عمومی علم و اطلاع کامل را دارم و این پیشنهاد را تسلیم و تعهد می نمایم در صورتیکه برنده مزایده شوم در مهلت مقرر ضمانتنامه حسن انجام تعهدات خود را تسلیم و کل وجوه ضایعات مورد مزایده را طبق  شرایط و اسناد این مزایده به  شرکت لوله سازی اهواز پرداخت و قرارداد را امضاء نماید .

- به نرخهای پیشنهادی مالیات بر ارزش افزوده  ( طبق قوانین جاری مالیاتی کشور ) تعلق میگیرد که به عهده خریدار می باشد .

- لازم به ذکر است که عوارض شهرداری اهواز به میزان 5% نرخ پیشنهادی می باشد که به عهده خریدار می باشد .

 

(ضمناً شرایط فروش ضایعات تولید که کلیه صفحات آنها به امضای اینجانب رسیده است ، ضمیمه میباشد)

 

 

 نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده نرخ :                                                       نام شرکت پیشنهاددهنده نرخ:

کد ملی :                                                                                                 شماره ثبت شرکت :

کد اقتصادی :                                                                                                        محل ثبت شرکت :

شماره حساب جاری شرکت کننده در مزایده :                                               کدپستی محل اقامت :  

شماره تلفن ثابت :                                                                         شماره تلفن همراه :

نشانی کامل (محل اقامت ):           

تاریخ :