مناقصه ها و مزایده ها

فروش ضایعات تولید

مزایده

مزایده شماره م / 301 / 99

شرکت لوله سازی اهواز

شرکت لوله سازی اهواز

 

 

« بسمه تعالی »

 

 

برگ مشخصات و شرایط شرکت در مزایده عمومی شماره م/ 301/99

 

 

 


فـروش ضایعـات تـولید

شرکت لوله سازی اهواز ( سهامی عام )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امور قرارداد ها                                   تیرماه 1399

 

 

مزایده عمومی شماره م/301/99

« بسمه تعالی »

 

برگ مشخصات و شرایط شرکت در مزایده عمومی  فروش ضایعات حاصل از تولید  

شرکت لوله سازی اهواز ( سهامی عام )

 

 

شـرکت لـولـه سازی اهواز ( سهامی عام ) در نظر دارد ضایعات حاصل از تولیدات خود را با 25% کاهش یا افزایش ( به اختیار فروشنده ) بصورت یکجا یا تفکیکی با شرایط زیر از طریق مزایده عمومی  به خریداران واجد شرایط بفروش برساند .

 

 

1-    مشخصات ، مقدار، مبلغ سپرده ، نحوه پرداخت ، مدت زمان حمل ضایعات :

 

ردیف

شـرح ضایعات

مقدار / کیلوگرم

مبلغ سپرده  / ریال

نحوه پرداخت

مدت زمان تحویل و حمل به روز

1

سرلوله های فلزی "6 الی "28 با طول یک الی 4 متر و ضخامتهای 6 الی 15 میلیمتر

400

5% مبلغ کل نرخ  پیشنهادی

نقد

60 روز

2

سرلوله های فلزی "26 الی "80 ( سرلوله های با متراژ زیر 3متر )

100

5% مبلغ کل نرخ  پیشنهادی

نقد

30روز

3

ضایعات فلزی تب کارخانه چهار

100

5% مبلغ کل نرخ  پیشنهادی

نقد

30 روز

4

سرلوله های فلزی پوسیده و له شده "6 الی "24 جمع آوری شده از زیر استاک ها

400

5% مبلغ کل نرخ  پیشنهادی

نقد

60روز

5

ضایعات فلزی ( پوشال ، پلیسه ، لبه رول ( به شکل حلزونی ) و آهن آلات کارخانه ها

700

5% مبلغ کل نرخ  پیشنهادی

نقد

60 روز

          جمـع کـل

1700

 

 

 

 

الف )               سایز ضایعات تحویلی در چارچوب اندازه های فوق می باشد و تحویل براساس موجودی و یا تولید آتی خواهد بود .

ب   )                ضایعات تحویلی هر یک از ردیفها بصورت ادغامی و غیرقابل تفکیک می باشد .

ج   )                ترتیب تحویل ضایعات هر ردیف براساس چیدمان انبار بوده و خریدار ملزم به  بارگیری وحمل ضایعات قدیمی تر قبل از ضایعات جدید و به تشخیص فروشنده می باشد .   

د   )                 واگذاری بصورت یکجا و یا بصورت تفکیک ( هر ردیف ) می باشد.

هـ   )          فروش ضایعات بصورت نقدی می باشد و برنده مزایده ملزم به پرداخت کلیه مبالغ ضایعات بصورت یکجا وهمزمان با  انعقاد قرارداد می باشد .

و )                   صدور حواله پس از پرداخت بهای ضایعات ، عوارض شهرداری و مالیات بر ارزش افزوده  توسط خریدار صورت می پذیرد .

    2-      محل ضایعات تولید در انبارهای سرباز داخل محوطه شرکت لوله سازی اهواز واقع در :

اهواز ناحیه  صنعتی کارون قرار می باشد  و در همان محل بفروش رسیده و تحویل می گردد .

3-   کلیه هزینه های بارگیری و حمل ضایعات و سایر هزینه های مربوطه  بعهده خریدار بوده و بارگیری و حمل در تمام روزهای هفته باستثناء روزهای جمعه و تعطیلات رسمی انجام می گیرد .

 

 

 

 

 

 

مزایده عمومی شماره م/301/99

 

4-                 سپرده شرکت در مزایده بمیزان 5% مبلغ کل نرخ  پیشنهادی   که می بایستی به یکی از دو  صورت زیر تهیه و در پاکت             “ الف“ محتوی سپرده شرکت در مزایده بصورت جداگانه از سایر مدارک ونرخ پیشنهادی به کمیسیون معاملات تحویل گردد .

     الف)   چک  بانکی دروجه شرکت لوله سازی اهواز (سهامی عام )

     ب )     ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت لوله سازی اهواز ( سهامی عام ) که ابتدا برای مدت (90) روز معتبر بوده و پس از آن نیز در صورت لزوم و با اعلام شرکت لوله سازی اهواز برای مدت تعیین شده بعدی قابل تمدید باشد .

5-           پیشنهـاد بـایـد بـر روی  برگ پیشنهاد نرخ مزایده که پیوست میباشد بصورت واضح و کامل با خط خوانا و بدون خط خوردگی تنظیم و مهر و امضاء گــردد و بـه ضمیمه اسناد و مدارک زیر در پاکتهای لاک ومهر شده که روی آن عبارت                ( مربوط به مزایده فروش ضایعات تولید ) قید شده باشد در روزهای اداری از ساعت  نه  ( 9 ) صبح الی دوازده (12 ) ظهر بنشانی :

اهواز ناحیه صنعتی کارون شرکت لوله سازی اهواز  ( سهامی عام ) ساختمان مرکزی طبقه سوم -  دفتر حراست  تحویل  و رسید دریافت گردد .

6 -        آخرین مهلت قبول پیشنهادات حداکثر ساعت  9/30  صبح  روز سه شنبه  مورخ   1399/4/10خواهد بود .

7-           پاکات پیشنهادات در جلسه متشکله کمیسیون معاملات واقع در ساختمان مرکزی شرکت لوله سازی اهواز باز و قرائت خواهد شد و نتیجه پس از بررسی پیشنهادات توسط کمیسیون اعلام خواهد گردید .

8-           استرداد سپرده شرکت درمزایده به غیر، منوط به  ارائه وکالت نامه ثبتی ازطرف شرکت کننده درمزایده عمومی می باشد.

9-           در صورت تأیید سپرده شرکت در مزایده بر اساس مفاد و شرایط مزایده، پاکت پیشنهاد نرخ گشایش خواهد گردید.

10-          پیشنهـاد دهنـدگـان بـاید بـرای خـرید ضایعات تولید در مزایده عمومی شرکت نمایند و قیمت پیشنهادی خود را بطور مقطوع تعیین و قید نمایند.

11-          چنانچه بـرنده مـزایده بیش از یکنفـر بـاشد و بین آنها نسبت به واگذاری معامله به یکی از برندگان توافق حاصل نشود برنده نهایی بوسیله قرعه تعیین خواهد شد.

12-          سپرده شرکت در مزایده برنده اول پس از تسلیم ضمانتنامه حسن انجام تعهدات و امضای قرارداد و سپرده برنده دوم پس از انعقاد قرارداد با برنده اول و سپرده سایر شرکت کنندگان پس از اعلام برنده مزایده عمومی مسترد خواهد شد .

13-        برنده مزایده متعهد خواهد بود پس از ابلاغ ( تلفنی و یا حضوری) شرکت لوله سازی اهواز حداکثر ظرف 48 ساعت  تضمین حسن انجام تعهدات خود را بمیزان 5% مبلغ پیشنهاد بصورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی بدون قید و شرط و غیر قابل برگشت که عندالمطالبه قابل وصول و برای مدت سه مــاه معتبر باشد تهیــه و برای امضاء قرارداد در دفتر امور قرارداد های شرکت لوله سازی اهواز به نشانی مذکور در ماده (5) بالا حضور بهم رساند و ضمن تسلیم اصل ضمانتنامه فوق الذکر کل وجوه ضایعات مورد مزایده را طبق  شرایط و اسناد این مزایده به  شرکت لوله سازی اهواز پرداخت و قرارداد را امضاء نماید .

14-         در صورتیکه برنده اول به هر علت و دلیل در مدت مقرر ( مذکور در  بند 13 فوق ) ضمانتنامه حسن انجام تعهدات خود را تسلیم و مبلغ معامله را پرداخت نکند و قرارداد را امضاء ننماید ، سپـرده شـرکت در مزایده  بنفع شرکت لوله سازی اهواز ضبط خواهد شد و در صورتیکه شرکت لوله سازی اهواز صلاح بداند معامله را با برنده دوم انجام خواهد داد و چنانچه برنده دوم نیز ظرف مدت مقرر حاضر بانجام معامله نشود ، سپرده شرکت در مزایده او نیز بنفع شرکت لوله سازی اهواز ضبط خواهد شد .

نحوه ابلاغ و شرائط انجام معامله با برنده دوم نیز عینا“ مانند برنده اول و همانست که در بند 13 فوق ذکر گردیده است .

15-                به پیشنهادات ناقص ، مبهم ، مشروط ، فاقد سپرده و به پیشنهادهائیکه با مندرجات شرایط مزایده حاضر و ضمائم آن مغایرت داشته باشد یا بیش ازیک شخص ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) آنرا امضاء نموده باشد یا به پیشنهادهائیکه پس از موعد مقرر  ( مذکور در ماده 6 بالا ) حتی بعنوان متمم اصلاحی و یاهر عنوان دیگری همچنین به تقاضای استرداد پیشنهادی که پس ازموعد مقرر در آگهی واصل شده باشد مطلقا“ ترتیب اثر داده نخواهد شد .

 

 

 

 

مزایده عمومی شماره م/301/99

 

16- شرکت لوله سازی اهواز در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادهای واصله بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مختـار خواهد بود و هزینه هائی را کـه پیشنهاد دهندگان در ارتباط با تهیه و تسلیم پیشنهادات خـود متحمل شده اند ، نخواهد پرداخت .

 

تبصره:   شرکت لوله سازی اهواز نسبت به واگذاری یکجا و یا بصورت تفکیک ( هر ردیف ) مختار می باشد.

 

17-  اشخـاص حقیقـی یـا حقـوقی کـه مشمـول ممنوعیت مذکـور در قـانـون منـع مـداخلـه درمعـاملات دولتی باشند حق شرکت در مزایده را ندارند .

18-  چنانچه در مزایده معلوم شودکه پیشنهاد دهندگان نرخ به زیان شرکت تبانی کرده اند ، نرخهای واصله از این شرکت کنندگان مردود شناخته خواهد شد و تشخیص شرکت لوله سازی اهواز در این مورد قطعی و لازم الاجراء میباشد .

19-   هیچیک از پیشنهادهای واصلـه ، قبـول شـده تلقی نخواهد شد مگر آنکه اعلام قبولی آن بوسیله شرکت لوله سازی اهواز طبق مندرجات بند (13) فوق به برنده مزایده ابلاغ شده باشد.

20-    شرکت لوله سازی اهواز به هیچ عنوان دخالت واسطه های خریدار در مزایده حاضر را نخواهد پذیرفت .

21-   پیشنهاد دهندگان باید دارای قدرت مالی کافی برای انجام معامله باشند و مبلغ مورد معامله را در موعد مقرر مطابق مفاد شرایط قرارداد به فروشنده پرداخت نماید در غیر اینصورت فروشنده حق خواهد داشت قرارداد مذکور را فسخ و ضمانتنامه نزد شرکت را بنفع خود ضبط نماید.

22-       به نرخهای پیشنهادی مالیات بر ارزش افزوده  ( طبق قوانین جاری مالیاتی کشور ) تعلق میگیرد که به عهده خریدار می باشد .

23-     لازم به ذکر است که عوارض شهرداری اهواز به میزان 5% نرخ پیشنهادی می باشد که به عهده خریدار می باشد .

شرایط مذکور خوانده شد و مورد قبول است .

 

مشخصات پیشنهاد دهنده نرخ :

 

نام :                                                                                                                         نام شرکت :

نام خانوادگی :                                                                                                       شماره ثبت :

فرزند:                                                                                                                     محل ثبت

شماره شناسنامه:                                                                                                   تاریخ تولد :                        

محل صدور:                                                                                                           کدملی :   

کد اقتصادی :                                                                                                         شماره تلفن ثابت: 

شماره تلفن همراه :                                                                                               شماره حساب بانکی :

نشانی کامل (محل اقامت ):                                                                                                   

کدپستی( محل اقامت)  :        

تاریخ :

 

 

 

مزایده عمومی شماره م/301/99

 

           (برگ پیشنهاد نرخ ضایعات تولید )

 

    اینجانب                                     فـرزند :               شماره ملی  :               صادره :              متولد :

    آدرس:                                                              تلفن همراه :                         تلفن ثابت :                  حاضر هستم .

      اقلام زیررا به صورت یکجا یا تفکیکی به نرخ های پیشنهادی ذیل :   

 

 ردیف

نـوع ضایعات فلزی

مقدار / کیلوگرم

مبلغ پیشنهادی هر

 کیلو گرم / به ریال

1

سرلوله های فلزی "6 الی "28 با طول یک الی 4 متر و ضخامتهای 6 الی 15 میلیمتر

400

 

3

سرلوله های فلزی "26 الی "80 ( سرلوله های با متراژ زیر 3متر )

100

 

3

ضایعات فلزی تب کارخانه چهار

100

 

4

سرلوله های فلزی پوسیده و له شده "6 الی "24 جمع آوری شده از زیر استاک ها

400

 

5

ضایعات فلزی ( پوشال ، پلیسه ، لبه رول ( به شکل حلزونی ) و آهن آلات کارخانه ها

700

 

        جمـع کـل

1700

 

        خریداری نمایم و پس از پرداخت بهای ضایعات ، عوارض شهرداری ، مالیات بر ارزش افزوده به هزینه خـود بـارگیری و از محوطه شرکت لوله سازی اهواز خارج نمایم و بدینوسیله اعلام مینمایم.

  از کلیه شرایط این مزایده عمومی علم و اطلاع کامل را دارم و این پیشنهاد را تسلیم ، و تعهد می نمایم در صورتیکه برنده مزایده شوم در مهلت مقرر ضمانتنامه حسن انجام تعهدات خود را تسلیم و کل وجوه ضایعات مورد مزایده را طبق  شرایط و اسناد این مزایده به  شرکت لوله سازی اهواز پرداخت و قرارداد را امضاء نماید .

- به نرخهای پیشنهادی مالیات بر ارزش افزوده  ( طبق قوانین جاری مالیاتی کشور ) تعلق میگیرد که به عهده خریدار می باشد .

- لازم به ذکر است که عوارض شهرداری اهواز به میزان 5% نرخ پیشنهادی می باشد که به عهده خریدار می باشد .

 

(ضمناً شرایط فروش ضایعات تولید که کلیه صفحات آنها به امضای اینجانب رسیده است ، ضمیمه میباشد)

 

 

                نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده نرخ :                                                             نام شرکت پیشنهاددهنده نرخ:

کد ملی :                                                                                                  شماره ثبت شرکت :

کد اقتصادی :                                                                                                          محل ثبت شرکت :

شماره حساب جاری شرکت کننده در مزایده :                                                    کدپستی محل اقامت :  

شماره تلفن ثابت :                                                                           شماره تلفن همراه :

نشانی کامل (محل اقامت ):                    

تاریخ :