مناقصه ها و مزایده ها

خدمات مربوط به تهیه مواد اولیه ، طبخ ، توزیع و سرو غذا و دسر همراه با اداره نمودن رستورانهای شرکت لوله سازی اهواز طبق شرایط اسناد مناقصه.

مناقصه

آگهی مناقصه شماره م /201 / 99

شرکت لوله سازی اهواز

شرکت لوله سازی اهواز

آگهی مناقصه عمومی شماره م  99/201

 

نام و نشانی کارفرما : شرکت لوله سازی اهواز -  اهواز ناحیه صنعتی کارون

 موضوع مناقصه :  خدمات مربوط به تهیه مواد اولیه ، طبخ ، توزیع و سرو غذا و دسر همراه با اداره نمودن رستورانهای شرکت لوله سازی اهواز طبق شرایط اسناد مناقصه.

 نوع مناقصه : دو مرحله ای عمومی همراه با ارزیابی فنی، کیفی و بازرگانی می باشد.

شرکت لوله سازی اهواز در رد و یا قبول هریک و یا کلیه پیشنهاد ها کاملاً مختار و مجاز می باشد .

گواهی نامه تائید صلاحیت : ارائه گواهینامه های تائید صلاحیت معتبرو مرتبط از جمله « تائید صلاحیت  ایمنی پیمانکاری » الزامی می باشد .

تخصص و سوابق : شرکت کننده در مناقصه باید تخصص و تجربه کاری مفید و مرتبط را با ارائه مدارک مستند داشته باشد.

 مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه : نوع تضمین باید به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر3 ماهه و یا چک تضمین شده بانکی به میزان 5% مبلغ کل پیشنهادی ( یکساله ) در وجه شرکت لوله سازی اهواز باشد.

 زمان و محل دریافت اسناد : از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط فوق دعوت به عمل می آید تا جهت کسب آگاهی بیشتر و همچنین خرید و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز  دوشنبه  مورخ 99/06/17 با معرفی نماینده شرکت خود ، الزاماً با  ارائه نسخه اصل وکالت نامه ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی ازصاحبان امضاء ( شرکت پیمانکاری) به همراه تصویر مدارک قانونی و ثبتی شرکت درساعات یکی از روزهای اداری به امور قرارداد ها واقع در اهواز ، ناحیه صنعتی کارون  شرکت لوله سازی اهواز ساختمان مرکزی  طبقه سوم مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات با شماره تلفن 32270031-061 تماس حاصل فرمایند .

 

http : // www.apm-ir.com/

 

                                امور قرارداد ها - شرکت لوله سازی اهواز