مناقصه ها و مزایده ها

مزایده شماره م / 304 / 99 - فروش تجهیزات موجود ( نو واکبند) خط تولید کپسولهای CNG

مزایده

مزایده شماره م / 304 / 99

شرکت لوله سازی اهواز

شرکت لوله سازی اهواز

 

« بسمه تعالی »

 

 

برگ مشخصات و شرایط شرکت در مزایده عمومی شماره م/ 99/304

 

 

 


فـروش تجهیزات موجود ( نو واکبند) خط تولید کپسولهای CNG

شرکت لوله سازی اهواز ( سهامی عام )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امور قرارداد ها                                   دی ماه 1399

مزایده عمومی شماره م/99/304

« بسمه تعالی »

 

برگ مشخصات و شرایط شرکت در مزایده عمومی فـروش تجهیزات موجود (نو و اکبند) خط تولید کپسولهای CNG

شرکت لوله سازی اهواز ( سهامی عام )

 

 

شرکت لوله سازی اهواز ( سهامی عام ) در نظر دارد تجهیزات موجود ( نو و اکبند ) خط تولید کپسولهای CNGخود را به صورت یکجا و یا تفکیکی با شرایط زیر از طریق مزایده عمومی به خریدار و یا خریداران واجد شرایط به فروش برساند .

 

1-    شرح مشخصات و تعداد تجهیزات :

 

ردیف

دستگاه

نام دستگاه به لاتین

تعداد (مجموعه)

1

لیزر مارکر ـ شرکت Mobil-Mark آلمان

Universal Laser Marker

1

2

یونیت تمیز کاری،خشک کن و تست فشار از شرکت Rönning AB سوئد

Cleaning , Drying & Pressure Test Unit

4

3

دستگاههای اره برش لوله از شرکت کاستو آلمان

Three sets of  Cutter (Kasto tec F4)

3

4

اتاقک رنگ از شرکت Pink آلمان

Spray Booth (Pink  Lackier And Trocken Kabinen FL2)

1

5

دستگاه رزوه زنی از شرکت رازوما آلمان

Threading Machine (Rasoma  EBZ 400)

3

6

دستگاه آنیل کردن (عملیاتی حرارتی ) از شرکت Fire & Glass ایتالیا

Annealing Machine (F&G)

1

 

     2-  فروش تجهیزات موجود ( نو و اکبند ) خط تولید کپسولهای CNG به صورت یکجا و یا تفکیکی می باشد .

3- سپرده شرکت دراین مزایده به میزان 2% مبلغ کل پیشنهادی شرکت کنندگان در مزایده و بصورت ضمانت نامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی در وجه شرکت لوله سازی اهواز می باشد .

4-  شرایط و نحوه پرداخت : پس ابلاغ به برنده لازم است (حد اکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ ) 30% مبلغ کل را نقداً به حساب شرکت لوله سازی اهواز واریز و ما بقی مبلغ طی اقساط 3 ماهه  با دریافت ضمانت نامه بانکی معادل آن امکان پذیر می باشد .

      5- به نرخ پیشنهادی 9% مالیات بر ارزش افزوده  ( طبق قوانین جاری مالیاتی کشور ) تعلق می گیرد که به عهده  برنده مزایده (خریدار) می باشد .

      6-  عوارض شهرداری اهواز به میزان 5% مبلغ کل پیشنهادی می باشد که پرداخت آن به عهده برنده مزایده (خریدار) میباشد

      7- صدور حواله تحویل به برنده پس از واریز 100% مبلغ کل به حساب شرکت لوله سازی اهواز و یا انجام ترتیب پرداخت و تسلیم تضامین طبق بند 4 فوق به شرکت لوله سازی اهواز و همچنین پرداخت عوارض شهرداری اهواز و مالیات بر ارزش افزوده ( بندهای 5 و6 فوق ) توسط  برنده مزایده صورت می پذیرد .

8- مدت زمان حمل : لازم است خریدار ظرف مدت 90 روز  نسبت به بارگیری وحمل اقلام برنده شده اقدام نماید .

9-        مسئولیت و کلیه هزینه های بارگیری و حمل تجهیزات مورد مزایده و سایر هزینه های مربوطه  بعهده خریدار بوده و بارگیری و حمل در تمام روزهای هفته باستثناء روزهای جمعه و تعطیلات رسمی انجام می گیرد .

 

 

 

مزایده عمومی شماره م/99/304

   10-      ترتیب تحویل اقلام بنده شده براساس چیدمان انبار بوده و خریدار ملزم به  بارگیری و حمل به تشخیص فروشنده می باشد .

   11-    محل تجهیزات موجود  ( نو و اکبند ) خط تولید کپسولهای CNG انبار داخل محوطه شرکت لوله سازی اهواز واقع در :

اهواز ناحیه صنعتی کارون - میدان شهدای لوله سازی اهواز می باشد و در همان محل بفروش رسیده و تحویل می گردد.

  12-   سپرده شرکت در مزایده بمیزان 2% مبلغ کل نرخ  پیشنهادی که می بایستی به یکی از دو  صورت زیر تهیه و در پاکت            “ الف“ محتوی سپرده شرکت در مزایده بصورت جداگانه از سایر مدارک ونرخ پیشنهادی به کمیسیون معاملات تحویل گردد

12-1چک تضمین شده بانکی دروجه شرکت لوله سازی اهواز (سهامی عام )

12-2       ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت لوله سازی اهواز ( سهامی عام ) که ابتدا برای مدت (90) روز معتبر بوده و پس از آن نیز در صورت لزوم و با اعلام شرکت لوله سازی اهواز برای مدت تعیین شده بعدی قابل تمدید باشد .پیشنهـاد بـایـد بـر روی برگ پیشنهاد نرخ مزایده که پیوست میباشد بصورت واضح و کامل با خط خوانا و بدون خط خوردگی تنظیم و مهر و امضاء گــردد و بـه ضمیمه اسناد و مدارک زیر در پاکتهای لاک ومهر شده که روی آن عبارت ( مربوط به مزایده فروش تجهیزات موجود   ( نو و اکبند ) خط تولید کپسولهای CNGقید شده باشد در روزهای اداری از ساعت نه ( 9 ) صبح الی دوازده (12 ) ظهر بنشانی :

اهواز ناحیه صنعتی کارون میدان شهدای لوله سازی  -  شرکت لوله سازی اهواز ( سهامی عام ) ساختمان مرکزی طبقه سوم - دفتر حراست تحویل و رسید دریافت گردد .

  13-  آخرین مهلت قبول پیشنهادات حداکثر ساعت 9/30  صبح روز دوشنبه مورخ  1399/10/15 خواهد بود .

  14-  پاکات پیشنهادات در جلسه متشکله کمیسیون معاملات واقع در ساختمان مرکزی شرکت لوله سازی اهواز باز و قرائت خواهد شد و نتیجه پس از بررسی پیشنهادات توسط کمیسیون اعلام خواهد گردید .

  15-  استرداد سپرده شرکت درمزایده به غیر، منوط به ارائه نسخه اصل وکالت نامه رسمی معتبر ثبت شده دریکی از دفاتر ثبت  اسناد رسمی کشور از طرف شرکت کننده درمزایده عمومی می باشد.

  16-   در صورت تأیید سپرده شرکت در مزایده بر اساس مفاد و شرایط مزایده، پاکت پیشنهاد نرخ گشایش خواهد گردید.

  17-  پیشنهـاد دهنـدگـان بـاید بـرای خـرید تجهیزات موجود  ( نو و اکبند ) خط تولید کپسولهای CNG در مزایده عمومی شرکت نمایند و قیمت پیشنهادی خود را بطور مقطوع تعیین و قید نمایند.

  18-  چنانچه بـرنده مـزایده بیش از یکنفـر بـاشد و بین آنها نسبت به واگذاری معامله به یکی از برندگان توافق حاصل نشود برنده نهایی بوسیله قرعه تعیین خواهد شد .

  19-   سپرده شرکت در مزایده برنده اول پس از تسلیم ضمانتنامه حسن انجام تعهدات ، پرداخت 50% مبلغ قرارداد و امضای قرارداد و سپرده برنده دوم پس از انعقاد قرارداد با برنده اول و سپرده سایر شرکت کنندگان پس از اعلام برنده مزایده عمومی مسترد خواهد شد .

  20-   برنده مزایده متعهد خواهد بود پس از ابلاغ ( تلفنی و یا حضوری) شرکت لوله سازی اهواز حداکثر ظرف یک هفته  تضمین حسن انجام تعهدات خود را بمیزان 5% مبلغ پیشنهاد بصورت ضمانتنامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی بدون قید و شرط و غیر قابل برگشت که عندالمطالبه قابل وصول و برای مدت سه مــاه معتبر باشد تهیــه و برای امضاء قرارداد در دفتر امور قراردادهای شرکت لوله سازی اهواز به نشانی مذکور در بند (14 ) بالا حضور بهم رساند و ضمن تسلیم اصل ضمانتنامه فوق الذکر مبالغ تجهیزات موجود  ( نو و اکبند ) خط تولید کپسولهای CNGمورد مزایده را طبق  شرایط و اسناد این مزایده به  شرکت لوله سازی اهواز پرداخت و قرارداد را امضاء نماید .

  21-   در صورتیکه برنده اول به هر علت و دلیل در مدت مقرر ( مذکور در بند 20 فوق ) ضمانتنامه حسن انجام تعهدات خود را تسلیم و مبلغ معامله را پرداخت نکند و قرارداد را امضاء ننماید ، سپـرده شـرکت در مزایده  به نفع شرکت لوله سازی اهواز ضبط خواهد شد و در صورتیکه شرکت لوله سازی اهواز صلاح بداند معامله را با برنده دوم انجام خواهد داد و چنانچه برنده دوم نیز ظرف مدت مقرر حاضر بانجام معامله نشود ، سپرده شرکت در مزایده او نیز بنفع شرکت لوله سازی اهواز ضبط خواهد شد .

  22-  نحوه ابلاغ و شرائط انجام معامله با برنده دوم نیز عینا“ مانند برنده اول و همانست که در بند 20 فوق ذکر گردیده است .

 

 

مزایده عمومی شماره م/99/304

 

  23- به پیشنهادات ناقص ، مبهم ، مشروط ، فاقد سپرده و به پیشنهادهائیکه با مندرجات شرایط مزایده حاضر و ضمائم آن مغایرت داشته باشد یا بیش ازیک شخص ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) آنرا امضاء نموده باشد یا به پیشنهادهائیکه پس از موعد مقرر   (مذکور در بند 13 بالا ) حتی بعنوان متمم اصلاحی و یاهر عنوان دیگری همچنین به تقاضای استرداد پیشنهادی که پس ازموعد مقرر در آگهی واصل شده باشد مطلقا“ ترتیب اثر داده نخواهد شد .

  24-  شرکت لوله سازی اهواز در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادهای واصله بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مختـار خواهد بود و هزینه هائی را کـه پیشنهاد دهندگان در ارتباط با تهیه و تسلیم پیشنهادات خـود متحمل شده اند ، نخواهد پرداخت .

 

  25- اشخـاص حقیقـی یـا حقـوقی کـه مشمـول ممنوعیت مذکـور در قـانـون منـع مـداخلـه درمعـاملات دولتی باشند حق شرکت در مزایده را ندارند .

  26-  چنانچه در مزایده معلوم شودکه پیشنهاد دهندگان نرخ به زیان شرکت تبانی کرده اند ، نرخهای واصله از این شرکت کنندگان مردود شناخته خواهد شد و تشخیص شرکت لوله سازی اهواز در این مورد قطعی و لازم الاجراء میباشد .

  27- هیچیک از پیشنهادهای واصلـه ، قبـول شـده تلقی نخواهد شد مگر آنکه اعلام قبولی آن بوسیله شرکت لوله سازی اهواز طبق مندرجات بند (20) فوق به برنده مزایده ابلاغ شده باشد.

  28- شرکت لوله سازی اهواز به هیچ عنوان دخالت واسطه های خریدار در مزایده حاضر را نخواهد پذیرفت .

  29-  خریدار ملزم به رعایت کلیه مقررات جاری فروشنده به ویژه مقررات حراست و ایمنی شرکت لوله سازی اهواز می باشد  .

  30-  پیشنهاد دهندگان باید دارای قدرت مالی کافی برای انجام معامله باشند و مبلغ مورد معامله را در مهلت و موعد مقرر مطابق مفاد شرایط این مزایده به فروشنده پرداخت نماید در غیر اینصورت فروشنده حق خواهد داشت ضمانتنامه بانکی نزد شرکت را بنفع خود ضبط نماید .

31-    تاکید می گردد به نرخ پیشنهادی 9% مالیات بر ارزش افزوده ( طبق قوانین جاری مالیاتی کشور ) تعلق می گیرد که پرداخت به عهده خریدار می باشد .

32-   تاکید می گردد که عوارض شهرداری اهواز به میزان 5% نرخ پیشنهادی می باشد که پرداخت آن به عهده خریدار می باشد .

شرایط مذکور خوانده شد و مورد قبول است .

 

مشخصات پیشنهاد دهنده نرخ :

نام :                                                                                                                        نام شرکت :

نام خانوادگی :                                                                                                      شماره ثبت :

فرزند:                                                                                                                    محل ثبت

شماره شناسنامه:                                                                                                   تاریخ تولد :                        

محل صدور:                                                                                                           کدملی :   

کد اقتصادی :                                                                                                         شماره تلفن ثابت: 

شماره تلفن همراه :                                                                                               شماره حساب بانکی :

نشانی کامل (محل اقامت ):                                                                                                   

کدپستی( محل اقامت) :        

تاریخ :

 

 

 

 

مزایده عمومی شماره م/99/304

 

          ( برگ پیشنهاد نرخ تجهیزات موجود  ( نو و اکبند ) خط تولید کپسولهای CNG در شرکت لوله سازی اهواز)

 

    اینجانب                                     فـرزند :                شماره ملی :                              صادره :              متولد :

    حاضر هستم تجهیزات به شرح جدول زیر را به نرخ پیشنهادی ذیل :   

 

ردیف

دستگاه

نام دستگاه به لاتین

تعداد

(مجموعه)

نرخ پیشنهادی واحد به ریال

جمع کل مبلغ پیشنهادی به ریال

1

لیزر مارکر ـ شرکت Mobil-Mark آلمان

Universal Laser Marker

1

 

 

2

یونیت تمیز کاری،خشک کن و تست فشار از شرکت Rönning AB سوئد

Cleaning , Drying & Pressure Test Unit

4

 

 

3

دستگاههای اره برش لوله از شرکت کاستو آلمان

Three sets of  Cutter (Kasto tec F4)

3

 

 

4

اتاقک رنگ از شرکت Pink آلمان

Spray Booth (Pink  Lackier And Trocken Kabinen FL2)

1

 

 

5

دستگاه رزوه زنی از شرکت رازوما  آلمان

Threading Machine (Rasoma  EBZ 400)

3

 

 

6

دستگاه آنیل کردن (عملیاتی حرارتی ) از شرکت Fire & Glass ایتالیا

Annealing Machine (F&G)

1

 

 

 

        خریداری نمایم و پس از پرداخت بهای تجهیزات موجود  ( نو و اکبند ) خط تولید کپسولهای CNG ( جدول فوق ) ، عوارض شهرداری ، مالیات بر ارزش افزوده به هزینه خـود بـارگیری و از محوطه شرکت لوله سازی اهواز خارج نمایم و بدینوسیله اعلام مینمایم از کلیه شرایط این مزایده عمومی علم و اطلاع کامل را دارم و پس از رویت کامل اقلام این  مزایده این پیشنهاد را تسلیم و تعهد می نمایم در صورتیکه برنده مزایده شوم در مهلت مقرر ضمانتنامه حسن انجام تعهدات خود را تسلیم و کل وجوه تجهیزات موجود ( نو و اکبند ) خط تولید کپسولهای CNG مورد مزایده را طبق  شرایط و اسناد این مزایده به  شرکت لوله سازی اهواز پرداخت و قرارداد را امضاء نمایم .

   - به نرخهای پیشنهادی مالیات بر ارزش افزوده  ( طبق قوانین جاری مالیاتی کشور ) تعلق می گیرد که به عهده خریدار می باشد .

- لازم به ذکر است که عوارض شهرداری اهواز به میزان 5% نرخ پیشنهادی می باشد که به عهده خریدار می باشد .

( ضمناً شرایط فروش تجهیزات موجود ( نو و اکبند ) خط تولید کپسولهای CNG مورد مزایده که کلیه صفحات آنها به امضای اینجانب رسیده است ، ضمیمه میباشد )

نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده نرخ :                                                       نام شرکت پیشنهاددهنده نرخ :

کد ملی :                                                                                                 شماره ثبت شرکت :

کد اقتصادی :                                                                                                        محل ثبت شرکت :

نام بانک و شماره حساب جاری :                                                                       شماره تلفن ثابت :

شماره تلفن همراه :

نشانی کامل (محل اقامت ) :                                                         

کد پستی محل اقامت :                                                                                   تاریخ :