مناقصه ها و مزایده ها

تأمین خدمات مشاوره ای و ارائه نقشه و طرح تفکیکی جهت تغییر کاربری زمین 5 /29 هکتاری شرکت لوله سازی اهواز طبق شرایط اسناد مناقصه

مناقصه

مناقصه شماره عمومی 202 / 99

شرکت لوله سازی اهواز

شرکت لوله سازی اهواز