مناقصه ها و مزایده ها

خدمات فنی تهویه سبک،تعمیر،نگهداری و سرویس دستگاههای سرمایشی بصورت حجمی شرکت لوله سازی اهواز طبق شرایط اسناد مناقصه.

مناقصه

مناقصه شماره 203 / 99

شرکت لوله سازی اهواز

شرکت لوله سازی اهواز

آگهی مناقصه عمومی شماره م  99/203

 

نام و نشانی کارفرما : شرکت لوله سازی اهواز - اهواز ناحیه صنعتی کارون

موضوع مناقصه : خدمات فنی تهویه سبک،تعمیر،نگهداری و سرویس دستگاههای سرمایشی بصورت حجمی شرکت لوله سازی اهواز طبق شرایط اسناد مناقصه.

نوع مناقصه : دو مرحله ای عمومی همراه با ارزیابی فنی، کیفی و بازرگانی می باشد.

شرکت لوله سازی اهواز در رد و یا قبول هریک و یا کلیه پیشنهاد ها کاملاً مختار و مجاز می باشد .

گواهی نامه تائید صلاحیت : ارائه گواهینامه های تائید صلاحیت معتبرو مرتبط از جمله « تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاری » الزامی می باشد .

تخصص و سوابق : شرکت کننده در مناقصه باید تخصص و تجربه کاری مفید و مرتبط را با ارائه مدارک مستند داشته باشد.

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه : نوع تضمین باید به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر 3 ماهه و یا چک تضمین شده بانکی به میزان 5% مبلغ کل پیشنهادی ( یکساله ) در وجه شرکت لوله سازی اهواز باشد.

زمان و محل دریافت اسناد : از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط فوق دعوت به عمل می آید تا جهت کسب آگاهی بیشترو همچنین خرید و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1399/12/16نماینده شرکت خود را الزاماً بوسیله ارایه اصل وکالت نامه ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی ( از صاحبان امضاء مجاز ) به همراه تصویر مدارک قانونی شرکت درساعات یکی از روزهای اداری به امور قرارداد ها واقع در اهواز ، ناحیه صنعتی کارون  شرکت لوله سازی اهواز ساختمان مرکزی طبقه سوم مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات با شماره تلفن 32270031-061 تماس حاصل فرمایند .

 

http : // www.apm-ir.com/

 

                                           امور قرارداد ها- شرکت لوله سازی اهواز