مناقصه ها و مزایده ها

تامین خدمات راهبری ، نگهداری ، تعمیرات شبکه برق فشار فوی واحد های صنعتی و عمومی شرکت لوله سازی اهواز

مناقصه

مناقصه عمومی شماره م 201 / 1400

شرکت لوله سازی اهواز

شرکت لوله سازی اهواز

آگهی مناقصه عمومی شماره  م  201 / 1400

 

نام و نشانی کارفرما : شرکت لوله سازی اهواز -  اهواز ناحیه صنعتی کارون

موضوع مناقصه : تامین خدمات راهبری ، نگهداری ، تعمیرات شبکه برق فشار فوی واحد های صنعتی و عمومی شرکت لوله سازی اهواز جهت دوره یکساله ، طبق شرایط اسناد مناقصه.

نوع مناقصه : دو مرحله ای عمومی همراه با ارزیابی فنی، کیفی ، مالی و بازرگانی می باشد .

شرکت لوله سازی اهواز در رد و یا قبول هریک و یا کلیه پیشنهاد ها کاملاً مختار و مجاز می باشد .

گواهی نامه تائید صلاحیت : ارائه گواهینامه های تائید صلاحیت معتبر و مرتبط از جمله « تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاری » الزامی می باشد .

تخصص و سوابق : شرکت کننده در مناقصه باید تخصص لازم و تجربه کاری مفید و مرتبط را با ارائه مدارک مستند داشته باشد.

 مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه : نوع تضمین باید به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر3 ماهه  و یا چک تضمین شده بانکی به میزان 5% مبلغ کل پیشنهادی ( یکساله ) در وجه شرکت لوله سازی اهواز باشد.

 زمان و محل دریافت اسناد : از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط فوق دعوت به عمل می آید تا جهت کسب آگاهی بیشترو همچنین خرید و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/02/01نماینده شرکت خود را الزاماً بوسیله ارایه اصل وکالت نامه ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی ( از صاحبان امضاء مجاز ) به همراه تصویر مدارک قانونی شرکت درساعات یکی از روزهای اداری به امور قرارداد ها واقع در اهواز ، ناحیه صنعتی کارون  شرکت لوله سازی اهواز ساختمان مرکزی  طبقه سوم مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات با شماره تلفن 32270031-061 تماس حاصل فرمایند .

 

http : // www.apm-ir.com/

 

امور قرارداد ها- شرکت لوله سازی اهواز