مناقصه ها و مزایده ها

خدمات مربوط به تهیه و تامین مواد اولیه ، طبخ ، توزیع و سرو دو وعده غذا و دسر همراه با اداره نمودن رستورانهای داخلی شرکت لوله سازی اهواز جهت دوره یکساله طبق شرایط اسناد مناقصه.

مناقصه

مناقصه عمومی شماره م 204/ 1400

شرکت لوله سازی اهواز

شرکت لوله سازی اهواز

آگهی مناقصه عمومی شماره م  1400/204

 

نام و نشانی کارفرما : شرکت لوله سازی اهواز -  اهواز ناحیه صنعتی کارون میدان شهدای لوله سازی

 موضوع مناقصه :  خدمات مربوط به تهیه و تامین مواد اولیه ، طبخ ، توزیع و سرو دو وعده  غذا و دسر همراه با اداره نمودن رستورانهای داخلی شرکت لوله سازی اهواز  جهت دوره یکساله طبق شرایط اسناد مناقصه.

 نوع مناقصه : دو مرحله ای عمومی همراه با ارزیابی فنی، کیفی و بازرگانی می باشد.

گواهی نامه تائید صلاحیت : ارائه گواهینامه های تائید صلاحیت معتبرو مرتبط از جمله « تائید صلاحیت  ایمنی پیمانکاری » الزامی می باشد .

تخصص و سوابق : شرکت کننده در مناقصه باید تخصص و تجربه کاری مفید و مرتبط را با ارائه مدارک مستند داشته باشد.

 مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه : نوع تضمین باید به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر 3 ماهه و یا چک تضمین شده بانکی به میزان 5% مبلغ کل پیشنهادی ( یکساله ) در وجه شرکت لوله سازی اهواز باشد.

شرکت لوله سازی اهواز در قبول و یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات بدون آنکه نیاز به ذکر دلیل باشدمختار است . 

هزینه درج آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد .

 زمان و محل دریافت اسناد : از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط فوق دعوت به عمل می آید تا جهت کسب آگاهی بیشترو همچنین خرید و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز             یکشنبه  مورخ 1400/07/04نماینده شرکت خود را الزاماً بوسیله ارایه اصل وکالت نامه ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی کشور و دارای اعتبار و اختیارات لازم از موکل خود (صاحبان امضاء مجاز ) به همراه تصویر مدارک قانونی و مستندات وسوابق کاری شرکت درساعات یکی از روزهای اداری به امور قرارداد ها واقع در اهواز ، ناحیه صنعتی کارون میدان شهدای لوله سازی - شرکت لوله سازی اهواز ساختمان مرکزی طبقه سوم مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات با شماره تلفن 32270031-061 تماس حاصل فرمایند .

 

http : // www.apm-ir.com/

 

امور قرارداد ها- شرکت لوله سازی اهواز