مناقصه ها و مزایده ها

فراخوان شناسایی پیمانکار جهت خرید ، نصب و راه اندازی سامانه نظارت تصویری

فراخوان

شرکت لوله سازی اهواز

شرکت لوله سازی اهواز

 

     

فراخوان شناسایی پیمانکار جهت خرید ، نصب و راه اندازی

 

سامانه نظارت تصویری

 

شرکت سهامی لوله سازی اهواز درنظر دارد به منظور بازنگری و تکمیل فهرست منابع خود جهت انجام مناقصه پروژه خرید ، نصب و راه اندازی سامانه نظارت تصویری نسبت به شناسایی پیمانکاران / شرکتهای واجد شرایط اقدام نماید .

از کلیه شرکتها و پیمانکاران ذیربط دعوت می شود جهت تکمیل اسناد ارزشیابی و ارایه مدارک مربوط به سوابق کاری خود ، حداکثر تا تاریخ 1/12/94 به مدیریت امور حقوقی و پیمانها شرکت لوله سازی اهواز واقع در ناحیه صنعتی کارون – ساختمان مرکزی طبقه سوم مراجعه و یا با شماره تلفن 32270031-061 جهت اطلاعات بیشتر تماس حاصل نمایند .

دورنگار :  32284006-061  

http : // www.apm-ir.com/

 

تعیین صلاحیت پیمانکار نظارت تصویری تعیین صلاحیت پیمانکار نظارت تصویری

 

                                 مدیریت امور حقوقی و پیمانها