مناقصه ها و مزایده ها

مناقصه عمومی شماره م/204 /97

مناقصه

شرکت لوله سازی اهواز

شرکت لوله سازی اهواز

آگهی  مناقصه عمومی شماره م/204 /97

 

          شرکت لوله سازی اهواز در نظر دارد  تأمین خدمات کارگاه تهویه سبک ( سرویس ، نگهداری و تعمیرات دستگاه های سرمایشی  و گرمایشی ) خود را مطابق با

        شرح کار از طریق بـرگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط دارای سابقه کـار مرتبط واگذار نماید .

        بر همین اساس داوطلبین شرکت در این مناقصه می توانند با در دست داشتن مدارک و سوابق پیمانکاری خود جهت خرید اسناد مناقصه در مهلت مقرر به

         آدرس اعلام شده ذیل مراجعه نمایند .

 

            1-   تاریخ شروع فروش اسناد مناقصه : از  تاریخ  97/2/15به مدت  5  روز کاری

          2-  تاریخ مهلت تسلیم پیشنهادها : ساعت 10  صبح  روز  سه شنبه  مورخ  97/2/25

          3-  میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه :  مبلغ 300,000,000ریال  به صورت ضمانت نامه بانکی با مدت اعتبار حداقل 3 ماهه و یا چک تضمین شده

بانکی      بنام شرکت لوله سازی اهواز

           4-  محل تحویل و دریافت اسناد شرکت در مناقصه : اهواز ناحیه صنعتی کارون   شرکت لوله سازی اهواز ساختمان مرکزی طبقه سوم

            امور قراردادها  

 

شماره تلفن : 32270031-061               سایت : www.apm-ir.com

 

امور قراردادها

 

آگهی  مناقصه عمومی شماره م/204 /97

 

شرکت لوله سازی اهواز در نظر دارد  تأمین خدمات کارگاه تهویه سبک ( سرویس ، نگهداری و تعمیرات دستگاه های سرمایشی  و گرمایشی ) خود را مطابق با شرح کار از طریق بـرگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط دارای سابقه کـار مرتبط واگذار نماید .

بر همین اساس داوطلبین شرکت در این مناقصه می توانند با در دست داشتن مدارک و سوابق پیمانکاری خود جهت خرید اسناد مناقصه در مهلت مقرر به آدرس اعلام شده ذیل مراجعه نمایند .

 

1-   تاریخ شروع فروش اسناد مناقصه : از  تاریخ  15/2/97  به مدت  5  روز کاری

2-  تاریخ مهلت تسلیم پیشنهادها : ساعت 10  صبح  روز  سه شنبه  مورخ  25/2/97

3-  میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه :  مبلغ 300,000,000ریال  به صورت ضمانت نامه بانکی با مدت اعتبار حداقل 3 ماهه و یا چک تضمین شده بانکی بنام شرکت لوله سازی اهواز

4-  محل تحویل و دریافت اسناد شرکت در مناقصه : اهواز ناحیه صنعتی کارون   شرکت لوله سازی اهواز ساختمان مرکزی طبقه سوم  امور قراردادها  

 

شماره تلفن : 32270031-061               سایت : www.apm-ir.com

 

امور قراردادها