مناقصه ها و مزایده ها

تهیه و تامین اتوبوس و مینی بوس استیجاری جهت ایاب وذهاب کارکنان شرکت طبق شرایط اسناد مناقصه.

مناقصه

مناقصه عمومی شماره م /205/97

شرکت لوله سازی اهواز

شرکت لوله سازی اهواز

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره م 97/205

 

نام و نشانی کارفرما : شرکت لوله سازی اهواز - اهواز ناحیه صنعتی کارون

موضوع مناقصه : تهیه و تامین اتوبوس و مینی بوس استیجاری جهت ایاب وذهاب کارکنان شرکت طبق شرایط اسناد مناقصه.

نوع مناقصه : دو مرحله ای عمومی همراه با ارزیابی فنی، کیفی و بازرگانی می باشد .

شرکت لوله سازی اهواز در رد و یا قبول هریک و یا کلیه پیشنهاد ها کاملاً  مختار و مجاز می باشد .

گواهی نامه تائید صلاحیت : ارائه گواهینامه های تائید صلاحیت معتبرو مرتبط الزامی می باشد .

تخصص و سوابق : شرکت کننده در مناقصه می بایست تخصص و تجربه کاری مفید و مرتبط را با ارائه مدارک مستند داشته باشد.

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه : نوع تضمین باید به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر و یا چک تضمین شده بانکی به مبلغ 1.000.000.000ریال ( یک میلیارد ریال ) در وجه شرکت لوله سازی اهواز باشد.

زمان و محل دریافت اسناد : از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط فوق دعوت به عمل می آید تا جهت کسب آگاهی بیشتر و خرید و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه   مورخ 97/5/2 با ارایه معرفی نامه کتبی معتبر و تصویر مدارک قانونی شرکت درساعات یکی از روزهای اداری به امور قرارداد ها واقع در اهواز ، ناحیه صنعتی کارون  شرکت لوله سازی اهواز ساختمان مرکزی طبقه سوم مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات با شماره تلفن 32270031-061 تماس حاصل فرمایند .

 

http : // www.apm-ir.com/

 

امور قرارداد ها- شرکت لوله سازی اهواز