مناقصه ها و مزایده ها

تامین نیروی انسانی کارگر فنی و غیر فنی بخشی از کارگاه ها و کارخانه های شرکت لوله سازی اهواز

مناقصه

مناقصه عمومی شماره م / 206/ 97

شرکت لوله سازی اهواز

شرکت لوله سازی اهواز

شرکت لوله سازی اهواز

« سهامی عام »

 

 

 

 


آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره م  97/206

 

نام و نشانی کارفرما : شرکت لوله سازی اهواز  -  اهواز ناحیه صنعتی کارون

 موضوع مناقصه : تامین  نیروی انسانی کارگر فنی و غیر فنی بخشی از کارگاه ها  و کارخانه های شرکت لوله سازی اهواز 

 نوع مناقصه : دو مرحله ای عمومی همراه با ارزیابی فنی، کیفی و بازرگانی می باشد ، لذا صرفا ً پاکت پیشنهاد نرخ شرکت کنندگانی که در مرحله ارزیابی فنی ، کیفی و بازرگانی مورد تائید قرار بگیرند گشایش وقرائت خواهند گردید.

شرکت لوله سازی اهواز در رد و یا قبول هریک و یا کلیه پیشنهاد ها کاملاً  مختار و مجاز می باشد .

گواهی نامه تائید صلاحیت  : ارائه گواهینامه های تائید صلاحیت معتبر و مرتبط  با موضوع  مناقصه  از مراجع ذیصلاح  الزامی می باشد .

تخصص و سوابق  : شرکت کننده در مناقصه می بایست تخصص و تجربه کاری مفید و مرتبط با موضوع مناقصه را با ارائه مدارک مستند داشته باشد.

 مبلغ ضمانت نامه و نوع تضمین شرکت در مناقصه : نوع تضمین باید به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر و یا چک تضمین شده بانکی به مبلغ  900.000.000 ریال ( نهصد میلیون ریال ) در وجه شرکت لوله سازی اهواز باشد.

  زمان و محل دریافت اسناد : از کلیه اشخاص حقوقی  واجد شرایط فوق که تمایل به شرکت در مناقصه مذکور را دارند دعوت به عمل می آید تا جهت کسب آگاهی بیشتر و خرید و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری  روز  سه شنبه مورخ 97/5/30 با ارایه معرفی نامه کتبی معتبر و تصویر مدارک قانونی شرکت درساعات یکی از روزهای اداری به امور قرارداد ها واقع در اهواز ، ناحیه صنعتی کارون  شرکت لوله سازی اهواز ساختمان مرکزی  طبقه سوم مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات با شماره تلفن 32270031-061 تماس حاصل فرمایند .

 

http : // www.apm-ir.com/

 

امور قرارداد ها- شرکت لوله سازی اهواز