مناقصه ها و مزایده ها

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار جهت تهیه و تامین خودروهای سبک استیجاری

فراخوان

شرکت لوله سازی اهواز

شرکت لوله سازی اهواز

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار

جهت تهیه و تامین خودروهای سبک استیجاری

شرکت لوله سازی اهواز در نظر دارد به منظور بازنگری و تکمیل فهرست منابع خود جهت انجام مناقصه تهیه و تامین بیش از 50 دستگاه خودروهای سبک استیجاری ساعتی و سرویسی مورد نیاز خود نسبت به شناسایی پیمانکاران / شرکتهای واجد شرایط اقدام نماید .

از کلیه شرکتها و پیمانکاران ذیربط دعوت می شود جهت تکمیل اسناد ارزیابی و ارائه مدارک مربوط به صلاحیت و سوابق کاری و هویتی خود ، حداکثر تا تاریخ 25 / 7/ 97 به امور قراردادهای شرکت لوله سازی اهواز واقع در ناحیه صنعتی کارون - ساختمان مرکزی طبقه سوم مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 32270031 - 061 تماس حاصل نمایند .

                                                 امور قراردادها - شرکت لوله سازی اهواز