مناقصه ها و مزایده ها

تأمین حداقل 10 دستگاه تریلر 24 تنی مستمر و 2 دستگاه غیر مستمر بصورت استیجاری جهت خدمات حمل و نقل داخلی شرکت لوله سازی اهواز

مناقصه

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره م / 208 / 97

شرکت لوله سازی اهواز

شرکت لوله سازی اهواز

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره م  208/97

 

نام و نشانی کارفرما : شرکت لوله سازی اهواز  -  اهواز ناحیه صنعتی کارون

 موضوع مناقصه :  تامین حداقل 10 دستگاه تریلر 24 تنی مستمر و2 دستگاه غیر مستمر بصورت استیجاری جهت خدمات حمل ونقل داخلی شرکت لوله سازی اهواز 

 نوع مناقصه : دو مرحله ای عمومی همراه با ارزیابی فنی، کیفی و مالی می باشد ، لذا صرفا ً پاکت پیشنهاد نرخ  شرکت کنندگانی که در مرحله ارزیابی فنی ، کیفی و مالی مورد تائید قرار بگیرند گشایش وقرائت خواهند گردید.

شرکت لوله سازی اهواز در رد و یا قبول هریک و یا کلیه پیشنهاد ها کاملاً  مختار و مجاز می باشد .

گواهی نامه تائید صلاحیت  : ارائه گواهینامه های تائید صلاحیت معتبر و مرتبط  با موضوع  مناقصه  از مراجع ذیصلاح  الزامی می باشد .

تخصص و سوابق  : شرکت کننده در مناقصه می بایست تخصص و تجربه کاری مفید و مرتبط با موضوع مناقصه را با ارائه مدارک مستند داشته باشد.

 مبلغ ضمانت نامه و نوع تضمین شرکت در مناقصه : نوع تضمین باید به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر و یا چک تضمین شده بانکی به مبلغ  700.000.000 ریال ( هفتصد میلیون ریال ) در وجه شرکت لوله سازی اهواز باشد.

  زمان و محل دریافت اسناد : از کلیه اشخاص حقوقی  واجد شرایط فوق که تمایل به شرکت در مناقصه مذکور را دارند دعوت به عمل می آید تا جهت کسب آگاهی بیشتر و خرید و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری  روز  شنبه مورخ 12 / 8 / 97   با ارایه معرفی نامه کتبی معتبر و تصویر مدارک قانونی شرکت دریکی از ساعات روزهای اداری به امور قرارداد ها واقع در اهواز ، ناحیه صنعتی کارون  شرکت لوله سازی اهواز ساختمان مرکزی  طبقه سوم مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات با شماره تلفن 32270031-061 تماس حاصل فرمایند .

 

http : // www.apm-ir.com/

 

                                          امور قرارداد ها- شرکت لوله سازی اهواز