مناقصه ها و مزایده ها

فروش ضایعات تولید

مزایده

مزایده شماره 301/. 98

شرکت لوله سازی اهواز

شرکت لوله سازی اهواز

 

 

« بسمه تعالی »

 

 

برگ مشخصات و شرایط شرکت در مزایده عمومی شماره م/ 98/301

 

 

 


فـروش ضایعـات تـولید

شرکت لوله سازی اهواز ( سهامی عام )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امور قرارداد ها                                   اردیبهشت ماه 1398

 

مزایده عمومی شماره م/301  / 98

 

« بسمه تعالی »

 

برگ مشخصات و شرایط شرکت در مزایده عمومی  فروش ضایعات حاصل از تولید  

شرکت لوله سازی اهواز ( سهامی عام )

 

 

شـرکت لـولـه سازی اهواز ( سهامی عام ) در نظر دارد ضایعات حاصل از تولیدات خود را با 25% کاهش یا افزایش ( به اختیار فروشنده ) بصورت یکجا یا تفکیکی با شرایط زیر از طریق مزایده عمومی  به خریداران واجد شرایط بفروش برساند .

 

 

1-    مشخصات ، مقدار، مبلغ سپرده ، نحوه پرداخت ، مراحل و فواصل واریز وجوه ، مدت زمان حمل :

 

ردیف

شـرح ضایعات

مقدار / کیلوگرم

مبلغ سپرده  / ریال

نحوه پرداخت ، مراحل و فواصل واریز وجوه

مدت زمان تحویل و حمل به روز

1

سرلوله های فلزی "6 الی "28 با طول یک الی 4 متر و ضخامتهای 6 الی 15 میلیمتر

400.000

5% مبلغ کل نرخ  پیشنهادی

2 مرحله به فاصله 30 روز

80  روز

2

سرلوله های فلزی "26 الی"80 (سرلوله های با متراژ زیر cm 300)

150.000

5% مبلغ کل نرخ  پیشنهادی

یکجا

30 روز

3

ضایعات فلزی سروته کویل به عرض ( cm 60 الی cm 200 )

200.000

5% مبلغ کل نرخ  پیشنهادی

یکجا

45 روز

4

ضایعات فلزی ( پوشال ، پلیسه ، لبه رول ( به شکل حلزونی ) و آهن آلات کارخانه ها )

500.000

5% مبلغ کل نرخ  پیشنهادی

2 مرحله به فاصله 30 روز

80  روز

5

ضایعات فلزی تب کارخانه چهار

80.000

5% مبلغ کل نرخ  پیشنهادی

یکجا

20 روز

6

سرلوله های فلزی پوسیده وله شده "6 الی "24 جمع آوری شده از زیر استاک ها

200.000

5% مبلغ کل نرخ  پیشنهادی

یکجا

45  روز

7

ضایعات پلی اتیلن ( بصورت قلمبه و نواری )

150.000

5% مبلغ کل نرخ  پیشنهادی

یکجا

45  روز

          جمـع کـل

1.680.000

 

 

 

 

الف )               سایز ضایعات تحویلی در چارچوب اندازه های فوق می باشد و تحویل براساس موجودی و یا تولید آتی خواهد بود .

ب   )                ضایعات تحویلی هر یک از ردیفها بصورت ادغامی و غیرقابل تفکیک می باشد .

ج   )                ترتیب تحویل ضایعات هر ردیف براساس چیدمان انبار بوده و خریدار ملزم به  بارگیری وحمل ضایعات قدیمی تر قبل از ضایعات جدید و به تشخیص فروشنده می باشد .   

د   )                 واگذاری بصورت یکجا و یا بصورت تفکیک ( هر ردیف ) می باشد.

هـ   )            نحوه پرداخت، مراحل و فواصل واریز وجوه و مدت زمان تحویل و حمل  ضایعات به مشروح جدول فوق می باشد .

و )                   صدور حواله پس از پرداخت بهای ضایعات ، عوارض شهرداری و مالیات بر ارزش افزوده  توسط خریدار صورت می پذیرد .

    2-   محل ضایعات تولید در انبارهای سرباز داخل محوطه شرکت لوله سازی اهواز واقع در :

اهواز ناحیه  صنعتی کارون قرار می باشد  و در همان محل بفروش رسیده و تحویل می گردد .

3-  کلیه هزینه های بارگیری و حمل ضایعات و سایر هزینه های مربوطه  بعهده خریدار بوده و بارگیری و حمل در تمام روزهای هفته باستثناء روزهای جمعه و تعطیلات رسمی انجام می گیرد .

 

مزایده عمومی شماره م/301  / 98

 

4-     سپرده شرکت در مزایده بمیزان 5% مبلغ کل نرخ  پیشنهادی   که می بایستی به یکی از دو  صورت زیر تهیه و در پاکت             “ الف“ محتوی سپرده شرکت در مزایده بصورت جداگانه از سایر مدارک ونرخ پیشنهادی به کمیسیون معاملات تحویل گردد .

     الف)   چک  بانکی دروجه شرکت لوله سازی اهواز (سهامی عام )

     ب )     ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت لوله سازی اهواز ( سهامی عام ) که ابتدا برای مدت (90) روز معتبر بوده و پس از آن نیز در صورت لزوم و با اعلام شرکت لوله سازی اهواز برای مدت تعیین شده بعدی قابل تمدید باشد .

5-           پیشنهـاد بـایـد بـر روی  برگ پیشنهاد نرخ مزایده که پیوست میباشد بصورت واضح و کامل با خط خوانا و بدون خط خوردگی تنظیم و مهر و امضاء گــردد و بـه ضمیمه اسناد و مدارک زیر در پاکتهای لاک ومهر شده که روی آن عبارت                ( مربوط به مزایده فروش ضایعات تولید ) قید شده باشد در روزهای اداری از ساعت  نه  ( 9 ) صبح الی دوازده (12 ) ظهر بنشانی :

اهواز ناحیه صنعتی کارون شرکت لوله سازی اهواز  ( سهامی عام ) ساختمان مرکزی طبقه سوم -  دفتر حراست  تحویل  و رسید دریافت گردد .

6 -        آخرین مهلت قبول پیشنهادات حداکثر ساعت  10  صبح  روز   شنبه  مـورخ   14 / 2 / 98 خواهد بود .

7-         پاکات پیشنهادات در جلسه متشکله کمیسیون معاملات واقع در ساختمان مرکزی شرکت لوله سازی اهواز باز و قرائت خواهد شد و نتیجه پس از بررسی پیشنهادات توسط کمیسیون اعلام خواهد گردید .

8-           استرداد سپرده شرکت درمزایده به غیر، منوط به معرفی نامه کتبی ازطرف شرکت کننده درمزایده عمومی می باشد.

9-           در صورت تأیید سپرده شرکت در مزایده بر اساس مفاد و شرایط مزایده، پاکت پیشنهاد نرخ گشایش خواهد گردید.

10-          پیشنهـاد دهنـدگـان بـاید بـرای خـرید ضایعات تولید در مزایده عمومی شرکت نمایند و قیمت پیشنهادی خود را بطور مقطوع تعیین و قید نمایند.

11-          چنانچه بـرنده مـزایده بیش از یکنفـر بـاشد و بین آنها نسبت به واگذاری معامله به یکی از برندگان توافق حاصل نشود برنده نهایی بوسیله قرعه تعیین خواهد شد.

12-          سپرده شرکت در مزایده برنده اول پس از تسلیم ضمانتنامه حسن انجام تعهدات و امضای قرارداد و سپرده برنده دوم پس از انعقاد قرارداد با برنده اول و سپرده سایر شرکت کنندگان پس از اعلام برنده مزایده عمومی مسترد خواهد شد .

13-        برنده مزایده متعهد خواهد بود پس از ابلاغ ( تلفنی و یا حضوری) شرکت لوله سازی اهواز حداکثر ظرف 48 ساعت  تضمین حسن انجام تعهدات خود را بمیزان 5% مبلغ پیشنهاد بصورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی بدون قید و شرط و غیر قابل برگشت که عندالمطالبه قابل وصول و برای مدت سه مــاه معتبر باشد تهیــه و برای امضاء قرارداد در دفتر امور قرارداد های شرکت لوله سازی اهواز به نشانی مذکور در ماده (5) بالا حضور بهم رساند و ضمن تسلیم اصل ضمانتنامه فوق الذکر قرارداد را امضاء وکل وجوه ضایعات مورد مزایده را طبق  شرایط و اسناد این مزایده  به  شرکت لوله سازی اهواز پرداخت نماید .

14-         در صورتیکه برنده اول به هر علت و دلیل در مدت مقرر ( مذکور در  بند 13 فوق ) ضمانتنامه حسن انجام تعهدات خود را تسلیم و قرارداد را امضاء ننماید ، سپـرده شـرکت در مزایده  بنفع شرکت لوله سازی اهواز ضبط خواهد شد و در صورتیکه شرکت لوله سازی اهواز صلاح بداند معامله را با برنده دوم انجام خواهد داد و چنانچه برنده دوم نیز ظرف مدت مقرر حاضر بانجام معامله نشود ، سپرده شرکت در مزایده او نیز بنفع شرکت لوله سازی اهواز ضبط خواهد شد .

نحوه ابلاغ و شرائط انجام معامله با برنده دوم نیز عینا“ مانند برنده اول و همانست که در بند 13 فوق ذکر گردیده است .

15-     به پیشنهادات ناقص ، مبهم ، مشروط ، فاقد سپرده و به پیشنهادهائیکه با مندرجات شرایط مزایده حاضر و ضمائم آن مغایرت داشته باشد یا بیش ازیک شخص ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) آنرا امضاء نموده باشد یا به پیشنهادهائیکه

پس از موعد مقرر  ( مذکور در ماده 6 بالا ) حتی بعنوان متمم اصلاحی و یاهر عنوان دیگری همچنین به تقاضای استرداد پیشنهادی که پس ازموعد مقرر در آگهی واصل شده باشد مطلقا“ ترتیب اثر داده نخواهد شد .

 

 

 

مزایده عمومی شماره م/301  / 98

 

16- شرکت لوله سازی اهواز در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادهای واصله بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مختـار خواهد بود و هزینه هائی را کـه پیشنهاد دهندگان در ارتباط با تهیه و تسلیم پیشنهادات خـود متحمل شده اند ، نخواهد پرداخت .

 

تبصره:   شرکت لوله سازی اهواز نسبت به واگذاری یکجا و یا بصورت تفکیک ( هر ردیف ) مختار می باشد.

 

17-  اشخـاص حقیقـی یـا حقـوقی کـه مشمـول ممنوعیت مذکـور در قـانـون منـع مـداخلـه درمعـاملات دولتی باشند حق شرکت در مزایده را ندارند .

18-  چنانچه در مزایده معلوم شودکه پیشنهاد دهندگان نرخ به زیان شرکت تبانی کرده اند ، نرخهای واصله از این شرکت کنندگان مردود شناخته خواهد شد و تشخیص شرکت لوله سازی اهواز در این مورد قطعی و لازم الاجراء میباشد .

19-   هیچیک از پیشنهادهای واصلـه ، قبـول شـده تلقی نخواهد شد مگر آنکه اعلام قبولی آن بوسیله شرکت لوله سازی اهواز طبق مندرجات بند (13) فوق به برنده مزایده ابلاغ شده باشد.

20-    شرکت لوله سازی اهواز به هیچ عنوان دخالت واسطه های خریدار در مزایده حاضر را نخواهد پذیرفت .

21-   پیشنهاد دهندگان باید دارای قدرت مالی کافی برای انجام معامله باشند و مبلغ مورد معامله را در موعد مقرر مطابق مفاد شرایط قرارداد به فروشنده پرداخت نماید در غیر اینصورت فروشنده حق خواهد داشت قرارداد مذکور را فسخ وضمانتنامه نزد شرکت را بنفع خود ضبط نماید.

22-       به نرخهای پیشنهادی مالیات بر ارزش افزوده  ( طبق قوانین جاری مالیاتی کشور ) تعلق میگیرد که به عهده خریدار می باشد .

23-     لازم به ذکر است که عوارض شهرداری اهواز به میزان 5% نرخ پیشنهادی می باشد که به عهده خریدار می باشد .

شرایط مذکور خوانده شد و مورد قبول است .

 

 

مشخصات پیشنهاد دهنده نرخ :

 

نام :                                                                                                                         نام شرکت :

نام خانوادگی :                                                                                                       شماره ثبت :

فرزند:                                                                                                                     محل ثبت

شماره شناسنامه:                                                                                                   تاریخ تولد :                        

محل صدور:                                                                                                           کدملی :   

کد اقتصادی :                                                                                                         شماره تلفن ثابت: 

شماره تلفن همراه :                                                                                               شماره حساب بانکی :

نشانی کامل (محل اقامت ):                                                                                                   

کدپستی :               

 

 

 

مزایده عمومی شماره م/301  / 98

 

           (برگ پیشنهاد نرخ ضایعات تولید )

 

    اینجانب                                     فـرزند :               شماره ملی  :               صادره :              متولد :

    آدرس:                                                              تلفن همراه :                         تلفن ثابت :                  حاضر هستم .

      اقلام زیررا به صورت یکجا یا تفکیکی به نرخ های پیشنهادی ذیل :   

 

 ردیف

نـوع ضایعات فلزی

مقدار / کیلوگرم

مبلغ پیشنهادی هر

 کیلو گرم / به ریال

1

سرلوله های فلزی "6 الی "28 با طول یک الی 4 متر و ضخامتهای 6 الی 15 میلیمتر

400.000

 

2

سرلوله های فلزی "26 الی"80 (سرلوله های با متراژ زیر cm 300)

150.000

 

3

ضایعات فلزی سروته کویل به عرض ( cm 60 الی cm 200 )

200.000

 

4

ضایعات فلزی ( پوشال ، پلیسه ، لبه رول ( به شکل حلزونی ) و آهن آلات کارخانه ها )

500.000

 

5

ضایعات فلزی تب کارخانه چهار

80.000

 

6

سرلوله های فلزی پوسیده وله شده "6 الی "24 جمع آوری شده از زیر استاک ها

200.000

 

7

ضایعات پلی اتیلن ( بصورت قلمبه و نواری )

150.000

 

          جمـع کـل

1.680.000

 

        خریداری نمايم و پس از پرداخت بهای ضایعات ، عوارض شهرداری ، مالیات بر ارزش افزوده به هزینه خـود بـارگیری واز محوطه شرکت لوله سازی اهواز خارج نمایم و بدینوسیله اعلام مینمایم.

  از کلیه شرایط این مزایده عمومی علم و اطلاع کامل را دارم و این پیشنهاد را تسلیم ، و تعهد می نمایم در صورتیکه برنده مزایده شوم در مهلت مقرر ضمانتنامه حسن انجام تعهدات خود را تسلیم و قرارداد فروش ضایعات تولید را امضاء وکلیه وجوه آن را طبق  شرایط و اسناد این مزایده  به شرکت لوله سازی اهواز پرداخت  نمایم.

- به نرخهای پیشنهادی مالیات بر ارزش افزوده  ( طبق قوانین جاری مالیاتی کشور ) تعلق میگیرد که به عهده خریدار می باشد .

- لازم به ذکر است که عوارض شهرداری اهواز به میزان 5% نرخ پیشنهادی می باشد که به عهده خریدار می باشد .

 

(ضمناً شرایط فروش ضایعات تولید که کلیه صفحات آنها به امضای اینجانب رسیده است ، ضمیمه میباشد)

 

 

                نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده نرخ :                                                             نام شرکت پیشنهاددهنده نرخ:

کد ملی :                                                                                                  شماره ثبت شرکت :

کد اقتصادی :                                                                                                          محل ثبت شرکت :

شماره حساب جاری شرکت کننده در مزایده :

شماره تلفن ثابت :                                                                           شماره تلفن همراه :

نشانی کامل (محل اقامت ):                                                                                    

کدپستی محل اقامت :  

تاریخ :